KYC Full Form in Gujarati

KYC-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

KYC


KYC Full Form

Know Your Customer


KYC Full Form in Gujarati

તમારા ગ્રાહકને જાણો


About KYC:

નાણાકીય સેવાઓમાં તમારા ગ્રાહક દિશાનિર્દેશો જાણો તે જરૂરી છે કે વ્યાવસાયિકો વ્યવસાયિક સંબંધ જાળવવા સાથે સંકળાયેલી ઓળખ, યોગ્યતા અને જોખમોની ચકાસણી કરવાનો પ્રયાસ કરે. પ્રક્રિયાઓ બેંકની મની લોન્ડરિંગ વિરોધી નીતિના વ્યાપક અવકાશમાં બંધબેસે છે.


Watch KYC Full Form In Gujarati on YouTube

KYC Full Form in Gujarati | KYC nu full form shu che | KYC નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for KYC Full Form

KYC Full Form, KYC Full Form in Gujarati, What is the full form of KYC in Gujarati, Find full form of KYC in Gujarati, Gujarati Full Form of KYC, KYC Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of KYC


What was in this post

આ Website પર તમે KYC નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે KYC શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે KYC ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે KYC શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો KYC શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of KYC in detail. KYC નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment