NRI Full Form in Gujarati

NRI-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

NRI


NRI Full Form

Non Resident Indian


NRI Full Form in Gujarati

બિનનિવાસી ભારતીય


About NRI:

બિન-નિવાસી ભારતીય (એનઆરઆઈ) એ ભારતીય નાગરિક છે જે અગાઉના નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન એકસો 82 દિવસથી ઓછા સમય માટે ભારતમાં રહે છે, અથવા. જેઓ ભારતની બહાર ગયા છે અથવા જેઓ રોજગારના હેતુથી ભારતની બહાર રહે છે


Watch NRI Full Form In Gujarati on YouTube

NRI Full Form in Gujarati | NRI nu full form shu che | NRI નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for NRI Full Form

NRI Full Form, NRI Full Form in Gujarati, What is the full form of NRI in Gujarati, Find full form of NRI in Gujarati, Gujarati Full Form of NRI, NRI Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of NRI


What was in this NRI

આ Website પર તમે NRI નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે NRI શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે NRI ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે NRI શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો NRI શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of NRI in detail. NRI નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment