ATM Full Form in Gujarati

ATM-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

ATM


ATM Full Form

Automated teller machine


ATM Full Form in Gujarati

ઓટોમેટેડ ટેલર મશીન


About ATM:

ઓટોમેટેડ ટેલર મશીન જે સેલ્ફ-સર્વિસ બેન્કિંગ આઉટલેટ છે. તમે પૈસા ઉપાડી શકો છો, તમારું બેલેન્સ ચકાસી શકો છો, અથવા તો ભંડોળ ટ્રાન્સફર પણ કરી શકો છો. વિવિધ બેંકો દેશના જુદા જુદા ભાગોમાં રોકડ મશીનો સ્થાપિત કરીને તેમની એટીએમ સેવાઓ પ્રદાન કરે છે.


Watch ATM Full Form In Gujarati on YouTube

ATM Full Form in Gujarati | ATM nu full form shu che | ATM નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for ATM Full Form

ATM Full Form, ATM Full Form in Gujarati, What is the full form of ATM in Gujarati, Find full form of ATM in Gujarati, Gujarati Full Form of ATM, ATM Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of ATM


What was in this ATM

આ Website પર તમે ATM નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે ATM શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે ATM ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે ATM શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો ATM શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of ATM in detail. ATM નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials