OMR Full Form in Gujarati

OMR-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

OMR


OMR Full Form

Optical Mark Recognition


OMR Full Form in Gujarati

ઓપ્ટિકલ માર્ક રેકગ્નિશન


About OMR:

OMR એ પ્રયોગો, સર્વેક્ષણો વગેરેમાં ઉપયોગમાં લેવાતા ખાસ પ્રિન્ટેડ પેપર અથવા જર્નલ પર માનવ દ્વારા બનાવેલા ગુણને સ્વીકારે છે. જ્યાં મોટી સંખ્યામાં ઉમેદવારો અરજી કરે છે અને સુસંગતતા અને તાત્કાલિક અસર સાથે ડેટાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે તેનો વ્યાપકપણે ઉપયોગ થાય છે. દસ્તાવેજોમાંથી માહિતીના ટુકડાઓ OMR રીડરનો ઉપયોગ કરીને વાંચી શકાય છે.


Watch OMR Full Form In Gujarati on YouTube

OMR Full Form in Gujarati | OMR nu full form shu che | OMR નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for OMR Full Form

OMR Full Form, OMR Full Form in Gujarati, What is the full form of OMR in Gujarati, Find full form of OMR in Gujarati, Gujarati Full Form of OMR, OMR Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of OMR


What was in this post

આ Website પર તમે OMR નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે OMR શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે OMR ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે OMR શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો OMR શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of OMR in detail. OMR નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment