OTT Full Form in Gujarati

OTT-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

OTT


OTT Full Form

Over the Top


OTT Full Form in Gujarati

ટોચ પર


About OTT:

OTT એ વિનંતી પર અને વ્યક્તિગત ઉપભોક્તાની જરૂરિયાતોને અનુરૂપ ઇન્ટરનેટ પર ટેલિવિઝન અને ફિલ્મ સામગ્રી પ્રદાન કરવાનું એક માધ્યમ છે. આ શબ્દ પોતે “ઓવર-ધ-ટોપ” માટે વપરાય છે, જે સૂચવે છે કે સામગ્રી પ્રદાતા હાલની ઇન્ટરનેટ સેવાઓની ટોચ પર જઈ રહ્યા છે.


Watch OTT Full Form In Gujarati on YouTube

OTT Full Form in Gujarati | OTT nu full form shu che | OTT નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for OTT Full Form

OTT Full Form, OTT Full Form in Gujarati, What is the full form of OTT in Gujarati, Find full form of OTT in Gujarati, Gujarati Full Form of OTT, OTT Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of OTT


What was in this post

આ Website પર તમે OTT નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે OTT શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે OTT ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે OTT શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો OTT શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of OTT in detail. OTT નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment