OPD Full Form in Gujarati

OPD-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

OPD


OPD Full Form

Outpatient Department


OPD Full Form in Gujarati

આઉટપેશન્ટ વિભાગ


About OPD:

તબીબી વિભાગમાં દર્દી અને તબીબી વ્યાવસાયિકો વચ્ચે વાતચીતના પ્રાથમિક બિંદુ તરીકે ઓપીડીની રચના કરવામાં આવી છે. જે દર્દી પ્રથમ હોસ્પિટલમાં પહોંચે છે તે સીધો ઓપીડીમાં જાય છે અને ત્યારબાદ ઓપીડી નક્કી કરે છે કે દર્દી કયા યુનિટમાં જશે.


Watch OPD Full Form In Gujarati on YouTube

OPD Full Form in Gujarati | OPD nu full form shu che | OPD નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for OPD Full Form

OPD Full Form, OPD Full Form in Gujarati, What is the full form of OPD in Gujarati, Find full form of OPD in Gujarati, Gujarati Full Form of OPD, OPD Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of OPD


What was in this post

આ Website પર તમે OPD નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે OPD શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે OPD ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે OPD શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો OPD શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of OPD in detail. OPD નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment