PAN Full Form in Gujarati

PAN-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

PAN


PAN Full Form

Permanent Account Number


PAN Full Form in Gujarati

કાયમી એકાઉન્ટ નંબર


About PAN:

PAN એ ભારતમાં કરદાતાઓને ફાળવવામાં આવેલ અનન્ય કોડ છે. સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ PAN ની દેખરેખ રાખે છે. PAN ને રાષ્ટ્રીય ઓળખનો પુરાવો ગણવામાં આવે છે અને તે તમામ વ્યાવસાયિકો અથવા પગારદાર લોકો માટે ફરજિયાત છે.


Watch PAN Full Form In Gujarati on YouTube

PAN Full Form in Gujarati | PAN nu full form shu che | PAN નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for PAN Full Form

PAN Full Form, PAN Full Form in Gujarati, What is the full form of PAN in Gujarati, Find full form of PAN in Gujarati, Gujarati Full Form of PAN, PAN Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of PAN


What was in this post

આ Website પર તમે PAN નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે PAN શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે PAN ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે PAN શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો PAN શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of PAN in detail. PAN નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment