PH Full Form in Gujarati

PH-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

PH


PH Full Form

Potential of Hydrogen


PH Full Form in Gujarati

પોટેન્શિયલ ઓફ હાઇડ્રોજન


About PH:

PH એ ઉકેલમાં હાઇડ્રોજન આયન સાંદ્રતાનો ઉલ્લેખ કરે છે. તે દ્રાવણની એસિડિટી અથવા ક્ષારત્વનું માપ છે. પીએચ સ્કેલ પર PH મૂલ્ય 0 થી 14 સુધીની હોય છે.7 થી નીચેના PH મૂલ્યો એસિડિટી દર્શાવે છે અને 7 થી ઉપરના મૂલ્યો ક્ષારત્વ દર્શાવે છે. PH મૂલ્ય ઘટવાથી એસિડિટી વધે છે અને PH મૂલ્ય વધવાથી ક્ષારતા વધે છે. PH 1 સાથેનું સોલ્યુશન અત્યંત એસિડિક હશે અને PH 14 સાથેનું દ્રાવણ અત્યંત આલ્કલાઇન હશે. તટસ્થ દ્રાવણમાં pH 7 હોય છે.


Watch PH Full Form In Gujarati on YouTube

PH Full Form in Gujarati | PH nu full form shu che | PH નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for PH Full Form

PH Full Form, PH Full Form in Gujarati, What is the full form of PH in Gujarati, Find full form of PH in Gujarati, Gujarati Full Form of PH, PH Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of PH


What was in this post

આ Website પર તમે PH નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે PH શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે PH ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે PH શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો PH શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of PH in detail. PH નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment