PKD Full Form in Gujarati

PKD-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

PKD


PKD Full Form

Polycystic Kidney Disease


PKD Full Form in Gujarati

પોલિસિસ્ટિક કિડનીનો રોગ


About PKD:

પીકેડી (PKD) એ વારસાગત વિકાર છે જેમાં મુખ્યત્વે તમારી કિડનીની અંદર સિસ્ટના ક્લસ્ટર્સ વિકસે છે, જેના કારણે તમારી કિડની મોટી થાય છે અને સમય જતાં કાર્યશક્તિ ગુમાવે છે.


Watch PKD Full Form In Gujarati on YouTube

PKD Full Form in Gujarati | PKD nu full form shu che | PKD નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for PKD Full Form

PKD Full Form, PKD Full Form in Gujarati, What is the full form of PKD in Gujarati, Find full form of PKD in Gujarati, Gujarati Full Form of PKD, PKD Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of PKD


What was in this post

આ Website પર તમે PKD નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે PKD શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે PKD ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે PKD શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો PKD શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of PKD in detail. PKD નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment