PM Full Form in Gujarati

PM-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

PM


PM Full Form

Post meridiem


PM Full Form in Gujarati

પોસ્ટ મેરીડીયમ


About PM:

પીએમ એ મધ્યાહ્ન પછીનો સમયગાળો સૂચવે છે. તે કન્વેન્શન ટાઇમનો બીજો એકમ છે જે 12 કલાકની ઘડિયાળ સાથે સંકળાયેલો છે. 12 કલાકની ઘડિયાળોની પ્રણાલી સમયગાળાને બે સમાન સમયગાળામાં વિભાજિત કરે છે, પ્રથમ સમયગાળો અને બીજો સમયગાળો. પીએમ અથવા પોસ્ટ મેરિડિમ બીજા સમયગાળાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.


Watch PM Full Form In Gujarati on YouTube

PM Full Form in Gujarati | PM nu full form shu che | PM નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for PM Full Form

PM Full Form, PM Full Form in Gujarati, What is the full form of PM in Gujarati, Find full form of PM in Gujarati, Gujarati Full Form of PM, PM Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of PM


What was in this PM

આ Website પર તમે PM નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે PM શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે PM ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે PM શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો PM શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of PM in detail. PM નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment