AM Full Form in Gujarati

AM-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

AM


AM Full Form

Ante meridiem


AM Full Form in Gujarati

એન્ટે મેરીડીયમ


About AM:

એએમ લેટિન શબ્દ છે, જેનો ઉપયોગ બપોર પહેલાં 12 કલાકની ક્લોક સિસ્ટમ સૂચવવા માટે થાય છે. તેમજ એ.એમ. તરીકે ચિત્રિત કર્યું હતું. જેમ કે એન્ટિ મેરિડિએમ મધ્યાહ્ન પહેલાં સૂચવે છે. તે સમય ધોરણનો એકમ છે અને 12 કલાકની ઘડિયાળ સાથે સંકળાયેલો છે.


Watch AM Full Form In Gujarati on YouTube

AM Full Form in Gujarati | AM nu full form shu che | AM નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for AM Full Form

AM Full Form, AM Full Form in Gujarati, What is the full form of AM in Gujarati, Find full form of AM in Gujarati, Gujarati Full Form of AM, AM Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of AM


What was in this AM

આ Website પર તમે AM નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે AM શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે AM ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે AM શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો AM શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of AM in detail. AM નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment