PNB Full Form in Gujarati

PNB-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

PNB


PNB Full Form

Punjab National Bank


PNB Full Form in Gujarati

પંજાબ નેશનલ બેંક


About PNB:

PNB એ ભારતની પ્રતિષ્ઠિત જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોમાંની એક છે, જેણે 12 એપ્રિલ 1895 ના રોજ લાહોરમાં તેની સેવાઓ શરૂ કરી હતી.


Watch PNB Full Form In Gujarati on YouTube

PNB Full Form in Gujarati | PNB nu full form shu che | PNB નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for PNB Full Form

PNB Full Form, PNB Full Form in Gujarati, What is the full form of PNB in Gujarati, Find full form of PNB in Gujarati, Gujarati Full Form of PNB, PNB Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of PNB


What was in this post

આ Website પર તમે PNB નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે PNB શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે PNB ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે PNB શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો PNB શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of PNB in detail. PNB નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials