PO Full Form in Gujarati

PO-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

PO


PO Full Form

  1. Probationary Officer
  2. Post Office


PO Full Form in Gujarati

  1. પ્રોબેશનરી ઓફિસર
  2. ટપાલખાતાની કચેરી

About PO:

  1. પ્રોબેશનરી ઓફિસર એ ભારતીય બેંકોમાં નવા સભ્યોને પ્રદાન કરવામાં આવતી એન્ટ્રી-લેવલની પોસ્ટ છે. આ પદને પ્રોબેશનરી ઓફિસર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને પ્રોબેશનના ચોક્કસ સમયગાળા માટે, આ પદ પર નવા નિમાયેલા ફ્રેશર્સને સેવા આપવામાં આવે છે.
  2. પોસ્ટ ઓફિસ રાષ્ટ્રીય ટપાલ વ્યવસ્થાનો એક ભાગ છે. તે ગ્રાહક સેવા પૂરી પાડે છે, જેમ કે મેલ-સંબંધિત સેવાઓ, એટલે કે પત્રો, પાર્સલ વગેરે. તે પોસ્ટલ સ્ટેમ્પ, પેકેજિંગ અને સ્ટેશનરીનું પણ વેચાણ કરે છે. ઘણી પોસ્ટ ઓફિસો વધારાની સેવાઓ પ્રદાન કરે છે, જેમ કે સરકારી ફોર્મ પ્રદાન કરવા અને સ્વીકારવા, સરકારી સેવાઓ પર પ્રક્રિયા કરવી અને બેંકિંગ સેવાઓ.

Watch PO Full Form In Gujarati on YouTube

PO Full Form in Gujarati | PO nu full form shu che | PO નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for PO Full Form

PO Full Form, PO Full Form in Gujarati, What is the full form of PO in Gujarati, Find full form of PO in Gujarati, Gujarati Full Form of PO, PO Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of PO


What was in this post

આ Website પર તમે PO નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે PO શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે PO ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે PO શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો PO શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of PO in detail. PO નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment