POS Full Form in Gujarati

POS-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

POS


POS Full Form

Point of Sale


POS Full Form in Gujarati

વેચાણ બિંદુ


About POS:

POS એ એવી જગ્યા છે જ્યાં ગ્રાહક માલ અથવા સેવાઓ માટે ચુકવણી કરે છે અને જ્યાં વેચાણ વેરો ચૂકવવાપાત્ર બની શકે છે.


Watch POS Full Form In Gujarati on YouTube

POS Full Form in Gujarati | POS nu full form shu che | POS નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for POS Full Form

POS Full Form, POS Full Form in Gujarati, What is the full form of POS in Gujarati, Find full form of POS in Gujarati, Gujarati Full Form of POS, POS Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of POS


What was in this post

આ Website પર તમે POS નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે POS શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે POS ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે POS શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો POS શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of POS in detail. POS નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment