PSC Full Form in Gujarati

PSC-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

PSC


PSC Full Form

Public Service Commission


PSC Full Form in Gujarati

જાહેર સેવા આયોગ


About PSC:

પબ્લિક સર્વિસ કમિશન એ રાજ્ય સરકારની મુખ્ય ભરતી એજન્સી છે. તે સિવિલ સર્વિસ, ડિફેન્સ, એન્જિનિયરિંગ અને મેડિકલ પરીક્ષાઓ સહિત અન્ય બાબતોનું સંચાલન કરે છે. તેઓ રાજ્ય સરકારના મોટા ભાગના ગ્રુપ-એ અધિકારીઓની પણ ભરતી કરે છે.


Watch PSC Full Form In Gujarati on YouTube

PSC Full Form in Gujarati | PSC nu full form shu che | PSC નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for PSC Full Form

PSC Full Form, PSC Full Form in Gujarati, What is the full form of PSC in Gujarati, Find full form of PSC in Gujarati, Gujarati Full Form of PSC, PSC Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of PSC


What was in this PSCt

આ Website પર તમે PSC નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે PSC શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે PSC ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે PSC શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો PSC શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of PSC in detail. PSC નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment