RPM Full Form in Gujarati

RPM-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

RPM


RPM Full Form

Revolutions per minute


RPM Full Form in Gujarati

પ્રતિ મિનિટ પરિભ્રમણ


About RPM:

RPM એ પરિભ્રમણ આવર્તનની ગણતરી છે, એક ઑબ્જેક્ટ પ્રતિ મિનિટમાં કેટલા પરિભ્રમણો અથવા વળાંક લે છે. તે ઇમેજમાં દર્શાવે છે કે એક મિનિટમાં અનૈચ્છિક ઘટક તેની ધરીની આસપાસ કેટલી વાર ફરે છે.


Watch RPM Full Form In Gujarati on YouTube

RPM Full Form in Gujarati | RPM nu full form shu che | RPM નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for RPM Full Form

RPM Full Form, RPM Full Form in Gujarati, What is the full form of RPM in Gujarati, Find full form of RPM in Gujarati, Gujarati Full Form of RPM, RPM Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of RPM


What was in this RPM

આ Website પર તમે RPM નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે RPM શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે RPM ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે RPM શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો RPM શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of RPM in detail. RPM નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment