RRB Full Form in Gujarati

RRB-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

RRB


RRB Full Form

Railway Recruitment Board


RRB Full Form in Gujarati

રેલ્વે ભરતી બોર્ડ


About RRB:

RRB નું સંચાલન રેલ્વે ભરતી નિયંત્રણ બોર્ડ હેઠળ રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા કરવામાં આવે છે. રેલ્વે ભરતી બોર્ડની સ્થાપના વર્ષ 1942 માં કરવામાં આવી હતી અને તેનું નામ રેલ્વે સેવા આયોગ રાખવામાં આવ્યું હતું.


Watch RRB Full Form In Gujarati on YouTube

RRB Full Form in Gujarati | RRB nu full form shu che | RRB નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for RRB Full Form

RRB Full Form, RRB Full Form in Gujarati, What is the full form of RRB in Gujarati, Find full form of RRB in Gujarati, Gujarati Full Form of RRB, RRB Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of RRB


What was in this RRB

આ Website પર તમે RRB નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે RRB શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે RRB ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે RRB શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો RRB શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of RRB in detail. RRB નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment