SDO Full Form in Gujarati

SDO-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

SDO


SDO Full Form

Sub Divisional Officer


SDO Full Form in Gujarati

સબ ડિવિઝનલ ઓફિસર


About SDO:

SDO એ સરકારી સંસ્થાના પેટા-વિભાગના વડા છે. SDOની પોસ્ટ ઘણા સરકારી વિભાગો જેવા કે ઇલેક્ટ્રિસિટી બોર્ડ, પીડબ્લ્યુડી સિંચાઈ વગેરેમાં મળી શકે છે. અમે કહી શકીએ કે SDOની નિમણૂક લગભગ દરેક સરકારી વિભાગમાં કરવામાં આવે છે.


Watch SDO Full Form In Gujarati on YouTube

SDO Full Form in Gujarati | SDO nu full form shu che | SDO નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for SDO Full Form

SDO Full Form, SDO Full Form in Gujarati, What is the full form of SDO in Gujarati, Find full form of SDO in Gujarati, Gujarati Full Form of SDO, SDO Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of SDO


What was in this SDO

આ Website પર તમે SDO નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે SDO શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે SDO ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે SDO શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો SDO શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of SDO in detail. SDO નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment