SSB Full Form in Gujarati

SSB-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

SSB


SSB Full Form

Service Selection Board


SSB Full Form in Gujarati

સેવા પસંદગી બોર્ડ


About SSB:

SSB એ એક સંસ્થા છે જે ભારતીય સશસ્ત્ર દળોમાં અધિકારી બનવા માટેના ઉમેદવારોનું મૂલ્યાંકન કરે છે. બોર્ડ મૂલ્યાંકન પ્રણાલીના પ્રમાણિત પ્રોટોકોલનો ઉપયોગ કરીને અધિકારી બનવા માટે ઉમેદવારની યોગ્યતાનું મૂલ્યાંકન કરે છે, જે વ્યક્તિત્વ, બુદ્ધિ પરીક્ષણો અને ઇન્ટરવ્યુની રચના કરે છે. પરીક્ષણો બંને પ્રકારના હોય છે એટલે કે લેખિત અને વ્યવહારુ કાર્ય-આધારિત હોય છે. SSBમાં મૂલ્યાંકનકારોની પેનલનો સમાવેશ થાય છે, જેઓ ભારતીય સશસ્ત્ર દળોમાં અધિકારીઓ છે અને મનોવૈજ્ઞાનિક, જીટીઓ (ગ્રુપ ટાસ્ક ઓફિસર) અને ઇન્ટરવ્યુ ઓફિસર તરીકે તેમની વિશેષતા ધરાવે છે. અમુક સમયે મનોવૈજ્ઞાનિક સીધા સશસ્ત્ર દળોમાંથી પણ ન હોઈ શકે. સમગ્ર ભારતમાં કુલ મળીને તેર સર્વિસ સિલેક્શન બોર્ડ છે, જેમાંથી ચાર બોર્ડ ભારતીય સેના માટે છે, ચાર બોર્ડ ભારતીય વાયુસેના માટે છે, અને પાંચ બોર્ડ ભારતીય નૌકાદળ માટે છે. એસએસબી 5 દિવસની મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયા છે.


Watch SSB Full Form In Gujarati on YouTube

SSB Full Form in Gujarati | SSB nu full form shu che | SSB નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for SSB Full Form

SSB Full Form, SSB Full Form in Gujarati, What is the full form of SSB in Gujarati, Find full form of SSB in Gujarati, Gujarati Full Form of SSB, SSB Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of SSB


What was in this SSB

આ WebSSBe પર તમે SSB નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે SSB શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે SSB ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે SSB શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો SSB શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of SSB in detail. SSB નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment