TCS Full Form in Gujarati

TCS-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

TCS


TCS Full Form

Tax Collected at Source


TCS Full Form in Gujarati

સ્ત્રોત પર એકત્રિત કર


About TCS:

TCS એ વેચનાર દ્વારા ચૂકવવામાં આવતો કર છે જે તે માલના વેચાણ સમયે ખરીદનાર પાસેથી એકત્રિત કરે છે. આવકવેરા કાયદાની કલમ ૨૦૬ માં માલની સૂચિનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, જેના પર વેચનારે ખરીદદારો પાસેથી કર વસૂલ કરવો જોઈએ.


Watch TCS Full Form In Gujarati on YouTube

TCS Full Form in Gujarati | TCS nu full form shu che | TCS નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for TCS Full Form

TCS Full Form, TCS Full Form in Gujarati, What is the full form of TCS in Gujarati, Find full form of TCS in Gujarati, Gujarati Full Form of TCS, TCS Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of TCS


What was in this TCS

આ WebTCSe પર તમે TCS નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે TCS શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે TCS ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે TCS શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો TCS શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of TCS in detail. TCS નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials