TDR Full Form in Gujarati

TDR-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

TDR


TDR Full Form

Ticket Deposit Receipt


TDR Full Form in Gujarati

ટિકિટ ડિપોઝિટ રસીદ


About TDR:

TDR એ રિફંડનો દાવો છે જે મુસાફરો આઈઆરસીટીસીને સબમિટ કરી શકે છે. મુસાફરોને તેમની ટ્રેનની ટિકિટના રિફંડ તરીકે ટીડીઆર આપવામાં આવે છે.


Watch TDR Full Form In Gujarati on YouTube

TDR Full Form in Gujarati | TDR nu full form shu che | TDR નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for TDR Full Form

TDR Full Form, TDR Full Form in Gujarati, What is the full form of TDR in Gujarati, Find full form of TDR in Gujarati, Gujarati Full Form of TDR, TDR Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of TDR


What was in this TDR

આ WebTDRe પર તમે TDR નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે TDR શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે TDR ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે TDR શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો TDR શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of TDR in detail. TDR નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment