TPA Full Form in Gujarati

TPA-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

TPA


TPA Full Form

Third Party Administrator


TPA Full Form in Gujarati

થર્ડ પાર્ટી એડમિનિસ્ટ્રેટર


About TPA:

TPA એ આરોગ્ય વીમા કંપનીનો પ્રતિનિધિ છે. તે વીમા કંપની અને વીમાકૃત્ત વ્યક્તિ વચ્ચે મધ્યસ્થી તરીકે કામ કરે છે. તેનું મુખ્ય કામ કેશલેસ તેમજ હોસ્પિટલમાં દાખલ થવા અને સંબંધિત તબીબી ખર્ચથી સંબંધિત વળતર દાવાઓનું સમાધાન કરવાનું છે. તે દાવાની પ્રક્રિયા કરવા માટે વીમા નિયમનકારી વિકાસ સત્તામંડળ (આઇઆરડીએ) પાસેથી લાઇસન્સ ધરાવે છે.


Watch TPA Full Form In Gujarati on YouTube

TPA Full Form in Gujarati | TPA nu full form shu che | TPA નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for TPA Full Form

TPA Full Form, TPA Full Form in Gujarati, What is the full form of TPA in Gujarati, Find full form of TPA in Gujarati, Gujarati Full Form of TPA, TPA Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of TPA


What was in this TPA

આ WebTPAe પર તમે TPA નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે TPA શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે TPA ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે TPA શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો TPA શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of TPA in detail. TPA નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment