Acorn Meaning in Gujarati

Acorn-meaning-in-gujarati

 

Type of Acorn

noun: acorn; plural noun: acorns


Definition and Meaning of Acorn in Gujarati

ઓક નામના વૃક્ષ નું ફળ, જે કપ જેવા આકારના બેઝમાં વધે છે


Pronunciation of Acorn in Gujarati

Acorn (એકૉર્ન)


Usage of Acorn in a Sentence

    • Do you think the sky is falling when an acorn falls?

    • શું તમને લાગે છે કે જ્યારે એકોર્ન પડે છે ત્યારે આકાશ પડી રહ્યું છે?

    • The oak tree has grown from a small acorn.

    • ઓકનું વૃક્ષ એક નાના એકોર્નમાંથી ઉગ્યું છે.


Watch Acorn Meaning In Gujarati on YouTube

Acorn meaning in Gujarati | Acorn no arth shu che | explained Acorn in Gujarati

Synonyms of Acorn in Gujarati

butterfly nut, cap nut, thumbnut


Antonyms of Acorn in Gujarati,


Tags for Acorn Meaning in Gujarati

Acorn Meaning in Gujarati. Acorn Meaning in Gujarati by MIG. Meaning and definitions of Acorn. translation of Acorn in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Acorn in English and in Gujarati. What Acorn means in Gujarati. Acorn meaning in Gujarati. Acorn definition, explanation, pronunciations and examples of Acorn in Gujarati. Synonyms of Acorn in Gujarati. Acorns of Acorn in Gujarati. Acorn in Gujarati Dictionary. Acorn typing in Gujarati. Thesaurus of Acorn in Gujarati. Thesaurus of Acorn Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Acorn નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Acorn નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Acorn ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Acorn ને કેવી રીતે બોલાય, Acorn ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Acorn શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Acorn in detail. Acorn નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials