Babu Meaning in Gujarati

Babu-meaning-in-gujarati

 

Definition and Meaning of Babu in Gujarati

બાબુ, કચેરી માં કામ કરનાર વ્યક્તિ


Pronunciation of Babu in Gujarati

Babu (બાબુ)


Usage of Babu in a Sentence

    •  It is desirable that a Government babu adopts a human approach while dealing with citizens.

    • સરકારી બાબુ નાગરિકો સાથેના વ્યવહારમાં માનવીય અભિગમ રાખે તે ઇચ્છનીય છે.

    • A slip depicting the slogan- “work is worship” should be fixed at the desk of every babu.

    • “કર્મ એજ ભગવાન” લખેલું સૂત્ર દરેક બાબુના ટેબલ ઉપર લગાવવું જોઈએ.


Watch Babu Meaning In Gujarati on YouTube

Babu meaning in Gujarati | Babu no arth shu che | explained Babu in Gujarati

Synonyms of Babu in Gujarati


Antonyms of Babu in Gujarati


Tags for Babu Meaning in Gujarati

Babu Meaning in Gujarati. Meaning and definitions of Babu. translation of Babu in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Babu in English and in Gujarati. What Babu means in Gujarati. Babu meaning in Gujarati. Babu definition, explanation, pronunciations and examples of Babu in Gujarati. Synonyms of Babu in Gujarati. Babus of Babu in Gujarati. Babu in Gujarati Dictionary. Babu typing in Gujarati. Thesaurus of Babu in Gujarati. Thesaurus of Babu Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Babu નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Babu નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Babu ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Babu ને કેવી રીતે બોલાય, Babu ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Babu શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Babu in detail. Babu નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials