Cab Meaning in Gujarati

Cab-meaning-in-gujarati

 

Definition and Meaning of Cab in Gujarati

કેબ, ટેક્સી, થોડા અંતર માટેની ભાડૂતી ગાડી


Pronunciation of Cab in Gujarati

Cab (કેબ)


Usage of Cab in a Sentence

    •  He hired a cab to reach the office.

    • તેણે કચેરી જવા માટે ટેકસી ભાડે કરી.

    • Cab service was available during the curfew in the town.

    • કરફ્યુ દરમ્યાન નગર ની ટેક્સી સેવા ચાલુ હતી.


Watch Cab Meaning In Gujarati on YouTube

Cab meaning in Gujarati | Cab no arth shu che | explained Cab in Gujarati

Synonyms of Cab in Gujarati

carriage, taxi, taxicab, hack, hackney, jitney, tourist car


Antonyms of Cab in Gujarati


Tags for Cab Meaning in Gujarati

Cab Meaning in Gujarati. Meaning and definitions of Cab. translation of Cab in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Cab in English and in Gujarati. What Cab means in Gujarati. Cab meaning in Gujarati. Cab definition, explanation, pronunciations and examples of Cab in Gujarati. Synonyms of Cab in Gujarati. Cabs of Cab in Gujarati. Cab in Gujarati Dictionary. Cab typing in Gujarati. Thesaurus of Cab in Gujarati. Thesaurus of Cab Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Cab નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Cab નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Cab ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Cab ને કેવી રીતે બોલાય, Cab ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Cab શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Cab in detail. Cab નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials