Cabal Meaning in Gujarati

Cabal-meaning-in-gujarati

 

Definition and Meaning of Cabal in Gujarati

રાજકીય ટોળી, તરકટ, ચંડાળચોકડી, કાવતરું કરવું,રાજકીય ટોળકીમાં સામેલ થવું, છૂપું કાવતરું કે ગુપ્ત યોજના બનાવવી 


Pronunciation of Cabal in Gujarati

Cabal (કબેલ)


Usage of Cabal in a Sentence

    • A cabal has succeeded in getting the popular government toppled.

    • રાજ્ય ની લોકપ્રિય સરકાર ને ઊથલાવવામાં રાજકીય ટોળી સફળ રહી.

    • The talk of crediting money into the bank account of the farmer is nothing else but a political cabal.

    • ખેડૂતો ના ખાતા માં પૈસા જમા કરાવવાની વાત એ રાજકીય તરકટ સિવાય કશું નથી.


Watch Cabal Meaning In Gujarati on YouTube

Cabal meaning in Gujarati | Cabal no arth shu che | explained Cabal in Gujarati

Synonyms of Cabal in Gujarati

conspiracy, crew, gang, Mafia, mob, ring, syndicate, junta, collaborate, gang up 


Antonyms of Cabal in Gujarati

break up, disband, detach, disengage, dissolve, disunite, divorce


Tags for Cabal Meaning in Gujarati

Cabal Meaning in Gujarati. Meaning and definitions of Cabal. translation of Cabal in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Cabal in English and in Gujarati. What Cabal means in Gujarati. Cabal meaning in Gujarati. Cabal definition, explanation, pronunciations and examples of Cabal in Gujarati. Synonyms of Cabal in Gujarati. Cabals of Cabal in Gujarati. Cabal in Gujarati Dictionary. Cabal typing in Gujarati. Thesaurus of Cabal in Gujarati. Thesaurus of Cabal Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Cabal નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Cabal નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Cabal ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Cabal ને કેવી રીતે બોલાય, Cabal ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Cabal શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Cabal in detail. Cabal નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials