Dab Meaning in Gujarati

Dab-meaning-in-gujarati

 

Definition and Meaning of Dab in Gujarati

હળવે હાથે લગાડવું, ચોપડવું, હળવે હાથે ચોપડેલો રંગ કે ચોપડેલી પીઠી, એક જાતની ચપટી માછલી


Pronunciation of Dab in Gujarati

Dab (ડેબ)


Usage of Dab in a Sentence

    • Many dabs were caught by the fisherman.

    • માછીમારે ઘણી ચપટી માછલી પકડી હતી.

    • Cowherd boys dabbed butter on the face of Krishna.

    • ગોવાળીયા છોકરાઓએ કૃષ્ણ ના ચહેરા પર માખણ ચોપડ્યું.


Watch Dab Meaning In Gujarati on YouTube

Dab meaning in Gujarati | Dab no arth shu che | explained Dab in Gujarati

Synonyms of Dab in Gujarati

pat, press, blob, touch, swab, smudge, spread, daub


Antonyms of Dab in Gujarati

lot, mass


Tags for Dab Meaning in Gujarati

Dab Meaning in Gujarati. Dab Meaning in Gujarati by MIG. Meaning and definitions of Dab. translation of Dab in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Dab in English and in Gujarati. What Dab means in Gujarati. Dab meaning in Gujarati. Dab definition, explanation, pronunciations and examples of Dab in Gujarati. Synonyms of Dab in Gujarati. Dabs of Dab in Gujarati. Dab in Gujarati Dictionary. Dab typing in Gujarati. Thesaurus of Dab in Gujarati. Thesaurus of Dab Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Dab નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Dab નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Dab ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Dab ને કેવી રીતે બોલાય, Dab ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Dab શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Dab in detail. Dab નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials