Dace Meaning in Gujarati

Dace-meaning-in-gujarati

 

Definition and Meaning of Dace in Gujarati

ડેસ (મીઠા પાણીમાં રહેતી સફેદ નાની માછલી)


Pronunciation of Dace in Gujarati

Dace (ડેસ)


Usage of Dace in a Sentence

    • Fishermen had caught several daces.

    • માછીમારે કેટલીક ડેસ પકડી હતી.


Watch Dace Meaning In Gujarati on YouTube

Dace meaning in Gujarati | Dace no arth shu che | explained Dace in Gujarati

Synonyms of Dace in Gujarati


Antonyms of Dace in Gujarati


Tags for Dace Meaning in Gujarati

Dace Meaning in Gujarati. Meaning and definitions of Dace. translation of Dace in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Dace in English and in Gujarati. What Dace means in Gujarati. Dace meaning in Gujarati. Dace definition, explanation, pronunciations and examples of Dace in Gujarati. Synonyms of Dace in Gujarati. Daces of Dace in Gujarati. Dace in Gujarati Dictionary. Dace typing in Gujarati. Thesaurus of Dace in Gujarati. Thesaurus of Dace Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Dace નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Dace નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Dace ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Dace ને કેવી રીતે બોલાય, Dace ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Dace શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Dace in detail. Dace નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials