Each Meaning in Gujarati

Each-meaning-in-gujarati

 

Definition and Meaning of Each in Gujarati

દરેક, પ્રત્યેક 


Pronunciation of Each in Gujarati

Each (ઈચ)


Usage of Each in a Sentence

    • Please keep silence, each student will get a chocolate.

    • કૃપયા શાંતિ જાળવો, દરેક વિદ્યાર્થીને ચોકોલેટ મળશે.

    • In that office, each and every employee was corrupt.

    • તે કચેરીમાં દરેક કર્મચારી ભ્રષ્ટાચારી હતો.


Watch Each Meaning In Gujarati on YouTube

Each meaning in Gujarati | Each no arth shu che | explained Each in Gujarati

Synonyms of Each in Gujarati

each, one and all, all, respectively, severally


Antonyms of Each in Gujarati

none, nothing, no one


Tags for Each Meaning in Gujarati

Each Meaning in Gujarati. Meaning and definitions of Each. translation of Each in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Each in English and in Gujarati. What Each means in Gujarati. Each meaning in Gujarati. Each definition, explanation, pronunciations and examples of Each in Gujarati. Synonyms of Each in Gujarati. Eachs of Each in Gujarati. Each in Gujarati Dictionary. Each typing in Gujarati. Thesaurus of Each in Gujarati. Thesaurus of Each Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Each નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Each નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Each ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Each ને કેવી રીતે બોલાય, Each ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Each શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Each in detail. Each નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials