Eager Meaning in Gujarati

Eager-meaning-in-gujarati

 

Definition and Meaning of Eager in Gujarati

આતુર, ઉત્સુક, અધીર, તીવ્રઇચ્છાવાળું


Pronunciation of Eager in Gujarati

Eager (ઈગર)


Usage of Eager in a Sentence

    • Gujarat is eager to welcome the Prime Minister-a son of the soil.

    • ગુજરાત તેના ભૂમિપુત્ર વડાપ્રધાનને આવકારવા આતુર છે.

    • The nation is eagerly awaiting the availability of vaccines.

    • રાષ્ટ્ર રસી પ્રાપ્તિની આતુરતા પૂર્વક રાહ જોઈ રહેલ છે.


Watch Eager Meaning In Gujarati on YouTube

Eager meaning in Gujarati | Eager no arth shu che | explained Eager in Gujarati

Synonyms of Eager in Gujarati

impatient, fervent, athirst, impassioned ravenous, anxious, glowing, keen


Antonyms of Eager in Gujarati

indifferent, apathetic, dispassionate, phlegmatic, unconcerned unmoved, stolid


Tags for Eager Meaning in Gujarati

Eager Meaning in Gujarati. Meaning and definitions of Eager. translation of Eager in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Eager in English and in Gujarati. What Eager means in Gujarati. Eager meaning in Gujarati. Eager definition, explanation, pronunciations and examples of Eager in Gujarati. Synonyms of Eager in Gujarati. Eagers of Eager in Gujarati. Eager in Gujarati Dictionary. Eager typing in Gujarati. Thesaurus of Eager in Gujarati. Thesaurus of Eager Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Eager નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Eager નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Eager ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Eager ને કેવી રીતે બોલાય, Eager ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Eager શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Eager in detail. Eager નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials