Ear Meaning in Gujarati

Ear-meaning-in-gujarati

 

Definition and Meaning of Ear in Gujarati

કાન, કર્ણ, શ્રવણેન્દ્રિય, કણસલું, ડૂંડું, માંજર


Pronunciation of Ear in Gujarati

Ear (ઈઅર)


Usage of Ear in a Sentence

    • Mahesh’s ear has been damaged due to the bursting of firecrackers.

    • ફટાકડા ફૂટવાના કારણે મહેશ ના કાનને નુકશાન થયેલ છે.

    • Students! Please give your ear to what Dr. Paul will explain about space science.

    • વિધ્યાર્થીઓ ! ડૉ. પૉલ અવકાશ વિજ્ઞાન વિષે જે સમજ આપે તેને ધ્યાન દઈને સાંભળજો.


Watch Ear Meaning In Gujarati on YouTube

Ear meaning in Gujarati | Ear no arth shu che | explained Ear in Gujarati

Synonyms of Ear in Gujarati


Antonyms of Ear in Gujarati


Tags for Ear Meaning in Gujarati

Ear Meaning in Gujarati. Meaning and definitions of Ear. translation of Ear in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Ear in English and in Gujarati. What Ear means in Gujarati. Ear meaning in Gujarati. Ear definition, explanation, pronunciations and examples of Ear in Gujarati. Synonyms of Ear in Gujarati. Ears of Ear in Gujarati. Ear in Gujarati Dictionary. Ear typing in Gujarati. Thesaurus of Ear in Gujarati. Thesaurus of Ear Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Ear નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Ear નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Ear ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Ear ને કેવી રીતે બોલાય, Ear ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Ear શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Ear in detail. Ear નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials