Eagle Meaning in Gujarati

Eagle-meaning-in-gujarati

 

Definition and Meaning of Eagle in Gujarati

ગરુડ, પક્ષીરાજ, બાજ 


Pronunciation of Eagle in Gujarati

Eagle (ઈગલ)


Usage of Eagle in a Sentence

    • Lord Vishnu rides on an eagle.

    • ગરુડ એ ભગવાન વિષ્ણુનું વાહન છે.

    • Eagle is a bird of prey.

    • ગરુડ એ શિકારી પક્ષી છે.


Watch Eagle Meaning In Gujarati on YouTube

Eagle meaning in Gujarati | Eagle no arth shu che | explained Eagle in Gujarati

Synonyms of Eagle in Gujarati


Antonyms of Eagle in Gujarati


Tags for Eagle Meaning in Gujarati

Eagle Meaning in Gujarati. Meaning and definitions of Eagle. translation of Eagle in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Eagle in English and in Gujarati. What Eagle means in Gujarati. Eagle meaning in Gujarati. Eagle definition, explanation, pronunciations and examples of Eagle in Gujarati. Synonyms of Eagle in Gujarati. Eagles of Eagle in Gujarati. Eagle in Gujarati Dictionary. Eagle typing in Gujarati. Thesaurus of Eagle in Gujarati. Thesaurus of Eagle Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Eagle નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Eagle નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Eagle ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Eagle ને કેવી રીતે બોલાય, Eagle ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Eagle શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Eagle in detail. Eagle નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials