Novel Meaning in Gujarati

Novel-meaning-in-gujarati

 

Type of Novel

noun: novel; plural noun: novels


Definition and Meaning of Novel in Gujarati

નવી જાતનું, નવીન, વિચિત્ર, અવનવું, અપૂર્વ, નવલકથા


Pronunciation of Novel in Gujarati

Novel (નૉવલ)


Usage of Novel in a Sentence

    • He is planning to write a novel.

    • તે નવલકથા લખવાનું વિચારી રહ્યો છે.

    • That’s a novel idea! We should try it.

    • તે એક નવીન વિચાર છે! આપણે તેનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ.


Watch Novel Meaning In Gujarati on YouTube

Novel meaning in Gujarati | Novel no arth shu che | explained Novel in Gujarati

Synonyms of Novel in Gujarati

book, paperback, hardback, story, tale, narrative, romance, bestseller, blockbuster, yellowback


Antonyms of Novel in Gujarati,

old, traditional


Tags for Novel Meaning in Gujarati

Novel Meaning in Gujarati. Novel Meaning in Gujarati by MIG. Meaning and definitions of Novel. translation of Novel in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Novel in English and in Gujarati. What Novel means in Gujarati. Novel meaning in Gujarati. Novel definition, explanation, pronunciations and examples of Novel in Gujarati. Synonyms of Novel in Gujarati. Novels of Novel in Gujarati. Novel in Gujarati Dictionary. Novel typing in Gujarati. Thesaurus of Novel in Gujarati. Thesaurus of Novel Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Novel નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Novel નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Novel ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Novel ને કેવી રીતે બોલાય, Novel ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Novel શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Novel in detail. Novel નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials