Shrub Meaning in Gujarati

Shrub-meaning-in-gujarati

 

Type of Shrub

noun: shrub; plural noun: shrubs


Definition and Meaning of Shrub in Gujarati

નવી જાતનું, નવીન, વિચિત્ર, અવનવું, અપૂર્વ, નવલકથા


Pronunciation of Shrub in Gujarati

Shrub (શ્રબ)


Usage of Shrub in a Sentence

    • There is a small evergreen shrub on the hillside.

    • ટેકરી પર એક નાનું સદાબહાર ઝાડવું છે.

    • She pulled the shrub out by its roots.

    •  તેણે ઝાડવા ને તેના મૂળથી બહાર કાઢ્યું.


Watch Shrub Meaning In Gujarati on YouTube

Shrub meaning in Gujarati | Shrub no arth shu che | explained Shrub in Gujarati

Synonyms of Shrub in Gujarati

bush, undergrowth, shrubbery


Antonyms of Shrub in Gujarati,


Tags for Shrub Meaning in Gujarati

Shrub Meaning in Gujarati. Shrub Meaning in Gujarati by MIG. Meaning and definitions of Shrub. translation of Shrub in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Shrub in English and in Gujarati. What Shrub means in Gujarati. Shrub meaning in Gujarati. Shrub definition, explanation, pronunciations and examples of Shrub in Gujarati. Synonyms of Shrub in Gujarati. Shrubs of Shrub in Gujarati. Shrub in Gujarati Dictionary. Shrub typing in Gujarati. Thesaurus of Shrub in Gujarati. Thesaurus of Shrub Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Shrub નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Shrub નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Shrub ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Shrub ને કેવી રીતે બોલાય, Shrub ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Shrub શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Shrub in detail. Shrub નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials