Oats Meaning in Gujarati

Oats-meaning-in-gujarati

 

Definition and Meaning of Oats in Gujarati

ઠંડા પ્રદેશનું એક જાતનું અનાજ


Pronunciation of Oats in Gujarati

Oats (ઓટ્સ)


Usage of Oats in a Sentence

    • I like to eat oat upma.

    • મને ઓટ ઉપમા ખાવાનું ગમે છે.

    • Rina made oat cookies for the tea party.

    • ટી પાર્ટી માટે રીનાએ ઓટ કૂકીઝ બનાવી.


Watch Oats Meaning In Gujarati on YouTube

Oats meaning in Gujarati | Oats no arth shu che | explained Oats in Gujarati

Synonyms of Oats in Gujarati


Antonyms of Oats in Gujarati


Tags for Oats Meaning in Gujarati

Oats Meaning in Gujarati. Meaning and definitions of Oats. translation of Oats in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Oats in English and in Gujarati. What Oats means in Gujarati. Oats meaning in Gujarati. Oats definition, explanation, pronunciations and examples of Oats in Gujarati. Synonyms of Oats in Gujarati. Oatss of Oats in Gujarati. Oats in Gujarati Dictionary. Oats typing in Gujarati. Thesaurus of Oats in Gujarati. Thesaurus of Oats Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Oats નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Oats નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Oats ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Oats ને કેવી રીતે બોલાય, Oats ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Oats શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Oats in detail. Oats નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials