Ragi Meaning in Gujarati

Ragi-meaning-in-gujarati

 

Definition and Meaning of Ragi in Gujarati

નાચણી, રાગી, બાજરી જેવું અનાજ


Pronunciation of Ragi in Gujarati

Ragi (રાગી)


Usage of Ragi in a Sentence

    • Ragi is a good source of calcium.

    • રાગી કેલ્શિયમનો સારો સ્રોત છે.

    • I like to eat Ragi laddu very much.

    • મને રાગીના લાડુ ખાવા ખૂબ ગમે છે.


Watch Ragi Meaning In Gujarati on YouTube

Ragi meaning in Gujarati | Ragi no arth shu che | explained Ragi in Gujarati

Synonyms of Ragi in Gujarati


Antonyms of Ragi in Gujarati


Tags for Ragi Meaning in Gujarati

Ragi Meaning in Gujarati. Meaning and definitions of Ragi. translation of Ragi in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Ragi in English and in Gujarati. What Ragi means in Gujarati. Ragi meaning in Gujarati. Ragi definition, explanation, pronunciations and examples of Ragi in Gujarati. Synonyms of Ragi in Gujarati. Ragis of Ragi in Gujarati. Ragi in Gujarati Dictionary. Ragi typing in Gujarati. Thesaurus of Ragi in Gujarati. Thesaurus of Ragi Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Ragi નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Ragi નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Ragi ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Ragi ને કેવી રીતે બોલાય, Ragi ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Ragi શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Ragi in detail. Ragi નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials