OTP Full Form in Gujarati

OTP-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

OTP


OTP Full Form

One-time password


OTP Full Form in Gujarati

એકજ-વખતનો પાસવર્ડ


About OTP:

OTP એ અક્ષરોની આપોઆપ જનરેટ થયેલ આંકડાકીય અથવા આલ્ફાન્યૂમેરિક સ્ટ્રિંગ છે જે વપરાશકર્તાને એક વ્યવહાર અથવા લૉગિન સત્ર માટે પ્રમાણિત કરે છે.


Watch OTP Full Form In Gujarati on YouTube

OTP Full Form in Gujarati | OTP nu full form shu che | OTP નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for OTP Full Form

OTP Full Form, OTP Full Form in Gujarati, What is the full form of OTP in Gujarati, Find full form of OTP in Gujarati, Gujarati Full Form of OTP, OTP Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of OTP


What was in this post

આ Website પર તમે OTP નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે OTP શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે OTP ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે OTP શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો OTP શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of OTP in detail. OTP નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment