TDS Full Form in Gujarati

TDS-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

TDS


TDS Full Form

Tax Deducted at Source


TDS Full Form in Gujarati

ટેક્સ ડિડક્ટેડ એટ સોર્સ


About TDS:

TDS એ ભારતીય મહેસૂલ સેવા (આઈઆરએસ) દ્વારા સંચાલિત મહેસૂલ વિભાગનો એક ભાગ છે. એક કંપનીમાં કંપનીના માલિક પોતાના કર્મચારી પાસેથી ટેક્સ વસૂલીને સીધા આવકવેરા વિભાગને મોકલે છે. આ કર નિયત સમયમાં ભારત સરકારની તિજોરીમાં જમા કરાવવાનો રહેશે.


Watch TDS Full Form In Gujarati on YouTube

TDS Full Form in Gujarati | TDS nu full form shu che | TDS નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for TDS Full Form

TDS Full Form, TDS Full Form in Gujarati, What is the full form of TDS in Gujarati, Find full form of TDS in Gujarati, Gujarati Full Form of TDS, TDS Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of TDS


What was in this TDS

આ WebTDSe પર તમે TDS નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે TDS શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે TDS ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે TDS શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો TDS શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of TDS in detail. TDS નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment